Algemene Voorwaarden

 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever
  De opdrachtnemer ben ik, Petra Welboren, Stembevrijder en docent Dansexpressie.
  Opdrachtgever: jij, de natuurlijke persoon die dans of stembevrijding (les/workshop/individuele coaching) volgt en op wie de door Dans&Stem aangeboden diensten betrekking hebben, ofwel de instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Petra Welboren Dans&Stem heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. 
 2. Toepassing van deze algemene voorwaarden 
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Petra Welboren Dans&Stem.

  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.  

  Petra Welboren Dans&Stem behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. 
 3. Aanmelding en dienstverlening 
  Je schrijft je in voor een les/workshop/individuele coaching via de mail (info@dansenstem.nl), de website (www.dansenstem.nl) of via de telefoon. Ik bevestig jouw inschrijving per mail.

  Elke les/workshop/training wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

  Opdrachtnemer neemt op basis van vrijwilligheid deel aan coachings-sessies, een workshop of training.

  Door middel van de inzet van dans en stem span ik me naar beste vermogen in om de met jou overeengekomen coachings/lesdoelstellingen te realiseren.  

  De kosten voor de dienstverlening worden vooraf vastgesteld. Betaling van de door jou verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.  

  De door mij gemaakte materialen, lessen en programma’s, en/of de hierop betrekking hebbende informatie, blijft het eigendom van Petra Welboren Dans&Stem.  
 4. Opzeggen
  Tot 7 dagen voor de start van een training/workshop kun je schriftelijk annuleren.

  Bij annulering door jou binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang van de workshop/training ben je 100% van het lesgeld verschuldigd, ook als je onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de workshop/training of pas later op de dag kunt deelnemen.  

  Voor een individuele coachings afspraak kun je tot 1 week voor aanvang schriftelijk of telefonisch de afspraak verzetten of annuleren. Bij afzeggingen tussen 1 week en 24 uur van te voren ben je de kosten van de zaalhuur verschuldigd.  

  Bij annulering door jou binnen 24 uur voor aanvang van de individuele coachingsafspraak, ben je 100% van de kosten verschuldigd. Ook als je onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de afspraak of te laat voor de afspraak verschijnt.  

  Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is het tijdstip van ontvangst van jouw annulering door mij bepalend.  

  Voor de dansimprovisatielessen die via PULSE dansschool worden gegeven, wordt betaald doormiddel van een automatische incasso. Je geeft hiervoor een machtiging af aan PULSE dansschool. Voor het uitschrijven dient per betaalperiode schriftelijk te worden opgezegd middels een uitschrijfformulier. Aanmelden en uitschrijven kan via de website van PULSE dansschool: www.pulsedansschool.nl 
 5. Aansprakelijkheid
  Petra Welboren Dans&Stem neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 

  Petra Welboren Dans&Stem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, verwisseling of diefstal van goederen. Tevens kan zij niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor tijdens de les, sessie of cursus opgelopen lichamelijk of psychisch letsel. Opdrachtnemer neemt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan.